(09/2022) Usługi w zakresie wsparcia systemów informatycznych/oprogramowań, świadczone przez ich producentów

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym, zwane dalej „postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/77031/details (dalej „platforma”).

Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

W odpowiedzi na pytanie przesłane przez wykonawcę o wyjaśnienie terminu wykonania usługi w ramach Zadania nr 3, dotyczącej FortiAuthenticator S/N: FAC-VMTM20005237 VM 200 Users, FortiClient: 5 entries, License Type: Full, dla którego usługi wsparcia wygasły w dniu 17 grudnia 2021 r., zamawiający podał w dniu 8 listopada br., że nowo nabywana usługa wsparcia w ww. zakresie będzie obowiązywać przez 12 miesięcy rozpoczętych nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, zgodnie z okresem maintenace podanym w dokumentach przekazanych przez wykonawcę zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy (vide § 1 ust. 2 i 3 PPU). Wykonawca uwzględnia w ofercie na Zadanie nr 3 wszelkie koszty z tym związane.

 

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
piątek, Listopad 4, 2022 - 12:47