Jak zostać ekspertem

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Kto może zostać ekspertem?

Kandydatem na eksperta może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 1. posiada:
 1. co najmniej stopień naukowy doktora w szczególności w dziedzinie:
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk rolniczych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,

lub

 1. co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł zawodowy co najmniej magistra, magistra inżyniera lub równoważny) w dziedzinach nauki wskazanych w lit. a oraz  udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze naukowym,

lub

 1. wyższe wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne wraz ze specjalizacją i co najmniej 5-letnim doświadczeniem klinicznym.

Urząd odmawia wpisu na listę ekspertów lub wykreśla eksperta z listy ekspertów oraz nie zawiera umów cywilnoprawnych na ocenę dokumentacji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Urząd z:

1) pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie lub

2) członkami rodzin pracownika zatrudnionego w Urzędzie, tj. żoną, mężem oraz krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa lub

3) ekspertami, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń.

Co należy zrobić?

 1. Osoba zainteresowana wpisem na listę ekspertów wypełnia formularz eksperta i  przesyła go Urzędu w formie papierowej lub w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urpl@urpl.gov.pl lub składa w kancelarii głównej Urzędu.
 2. Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych odbywa się w trybie ciągłym.

Jak wygląda ocena zgłoszenia?

 1. Przekazany formularz zawierający zgłoszenie przekazywany jest do właściwego pionu Urzędu zgodnie z zadeklarowanym w formularzu rodzajem ocenianej dokumentacji. Ocena kandydatów na ekspertów dokonywana jest przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
 2. Możliwa jest ocena kandydata w porozumieniu z wieloma komórkami organizacyjnymi.
 3. Urząd informuje kandydata na eksperta o sposobie rozpatrzenia złożonego formularza drogą elektroniczną, a przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, również o przyczynach odrzucenia kandydatury.
 4. Od negatywnie rozpatrzonego złożonego formularza nie przysługuje odwołanie. Istnieje możliwość ponownego przesłania formularza, w przypadku usunięcia przyczyn stanowiących podstawę negatywnego rozpatrzenia.
 5. Osoba wpisana na listę ekspertów zobowiązana jest poinformować Urząd o każdym przypadku powstania zmiany w danych zawartych w przesłanym formularzu w terminie 21 dni od jej powstania oraz potwierdzać aktualność danych na każde wezwanie Urzędu.
 6. Wpis na listę ekspertów nie jest jednoznaczny z zawarciem lub obowiązkiem zawarcia umowy na ocenę dokumentacji.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Wrzesień 21, 2021 - 15:40