Jak zostać ekspertem

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Kto może zostać ekspertem?

Kandydatem na eksperta może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 1. posiada:
 1. co najmniej stopień naukowy doktora w szczególności w dziedzinie:
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk rolniczych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,

lub

 1. co najmniej wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł zawodowy co najmniej magistra, magistra inżyniera lub równoważny) w dziedzinach nauki wskazanych w lit. a oraz  udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze naukowym,

lub

 1. wyższe wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne wraz ze specjalizacją i co najmniej 5-letnim doświadczeniem klinicznym.

Co należy zrobić?

 1. Osoba zainteresowana wpisem na listę ekspertów wypełnia formularz eksperta i  przesyła go Urzędu w formie papierowej lub w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urpl@urpl.gov.pl lub składa w kancelarii głównej Urzędu.
 2. Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych odbywa się w trybie ciągłym.

Jak wygląda ocena zgłoszenia?

 1. Przekazany formularz zawierający zgłoszenie przekazywany jest do właściwego pionu Urzędu zgodnie z zadeklarowanym w formularzu rodzajem ocenianej dokumentacji. Ocena kandydatów na ekspertów dokonywana jest przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
 2. Możliwa jest ocena kandydata w porozumieniu z wieloma komórkami organizacyjnymi.
 3. Urząd informuje kandydata na eksperta o sposobie rozpatrzenia złożonego formularza drogą elektroniczną, a przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, również o przyczynach odrzucenia kandydatury.
 4. Od negatywnie rozpatrzonego złożonego formularza nie przysługuje odwołanie. Istnieje możliwość ponownego przesłania formularza, w przypadku usunięcia przyczyn stanowiących podstawę negatywnego rozpatrzenia.
 5. Osoba wpisana na listę ekspertów zobowiązana jest poinformować Urząd o każdym przypadku powstania zmiany w danych zawartych w przesłanym formularzu w terminie 21 dni od jej powstania oraz potwierdzać aktualność danych na każde wezwanie Urzędu.
 6. Wpis na listę ekspertów nie jest jednoznaczny z zawarciem lub obowiązkiem zawarcia umowy na ocenę dokumentacji.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Wrzesień 21, 2021 - 15:40