(06/2022) Zaprojektowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami URPLWMiPB (system klasy ERP) wraz z udzieleniem licencji oraz świadczenie usług w zakresie wsparcia tego systemu w ciągu 3 lat

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego, zwane dalej „postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/56216/details (dalej „platforma”).

Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

W następstwie pytań i wniosków otrzymanych od wykonawcy zamawiający w dniu 20 kwietnia 2022 r. udzielił stosownych wyjaśnień i dokonał zmiany treści SWZ, a także powiadomił o przedłużeniu terminu składania ofert do 28 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.   

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Marzec 29, 2022 - 12:47