Petycje

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Petycje

Od 6 września 2015 r. obowiązuje ustawa z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195). Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, a w szczególności

  • terminy rozpatrywania petycji;
  • sposób załatwienia petycji;
  • sposób postępowania w przypadku złożenia petycji niezgodnej z wymogami ustawy.

Przepisy ustawy o petycjach, stanowią realizację postanowień art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycje mogą być składane przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym, albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ustawa pozwala na wnoszenie petycji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego
    z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

2022 r.

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2022:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w 2022 r. do Urzędu wpłynęło 5 petycji w zakresie jego właściwości z zakresu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Wszystkie załatwiono w terminie udzielając odpowiedzi.

 

2021 r.

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2021:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w 2021 r. do Urzędu wpłynęło 12 petycji w zakresie jego właściwości z zakresu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Wszystkie załatwiono w terminie udzielając odpowiedzi.

 

2020 r.

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2020:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2020 r. nie były rozpatrywane petycje.

 


 

2019 r.

Petycja z dnia 30 stycznia 2019 r.

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2019:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w 2019 r. do Urzędu wpłynęła jedna petycja w zakresie jego właściwości, złożona przez osobę fizyczną Tematem przedmiotowej petycji były opakowania produktów leczniczych. Urząd udzielił odpowiedzi w terminie, pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r.


2018 r.

 
INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2018:
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2018 r. nie były rozpatrywane petycje.
 

2017 r.

Petycja z dnia 12 grudnia 2017 r.

Petycja z dnia 16 grudnia 2017 r.

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2017:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że z w 2017 r. do Urzędu wpłynęły 2 petycje (12 i 16 grudnia 2017 r.) złożone przez osoby fizyczne. Tematem przedmiotowych petycji były odpowiednio: postulaty dotyczące m.in. ulotek leków i sposobów oznakowania igieł oraz dotyczące inicjatywy w zakresie rozpoczęcia procesu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych. Urząd udzielił odpowiedzi w terminie, pismami z dnia 24 stycznia 2018 r. 

        Wszystkie wpływające do Urzędu petycje są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.urpl.gov.pl w zakładce BIP, podstrona „Załatwianie spraw” – „Petycje”.

2016 r.

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2016:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2016 r. nie były rozpatrywane petycje.


2015 r.

Petycja z dnia 7 października 2015 r.


2018 r.


2020 r.

ZałącznikWielkość
PDF icon Petycje- informacja zbiorcza.pdf251.46 KB
Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
środa, luty 17, 2016 - 10:35

Rejestr zmian

  • piątek, Kwiecień 1, 2016 - 15:20 - Aktualizowano przez urpl.