Nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu ds Produktów Biobójczych

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu ds Produktów Biobójczych

PREZES

 Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ogłasza nabór na stanowisko:

Wiceprezesa Urzędu

do spraw Produktów Biobójczych

 1. Kandydaci przystępujący do naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych powinni spełniać następujące wymagania:

n i e z b ę d n e:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać wiedzę w zakresie prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej dotyczącą produktów leczniczych, produktów biobójczych, wyrobów oraz z zakresu finansów publicznych,
 3. posiadać co najmniej trzy letnie zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w:
 1. uczelniach i innych placówkach naukowych, które posiadają prawo nadawania stopni naukowych, lub
 2. instytutach badawczych, lub
 3. administracji publicznej właściwej w zakresie ochrony zdrowia albo administracji weterynaryjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz,
 1. korzystać z pełni praw publicznych,
 2. posiadać obywatelstwo polskie;

 

p o ż ą d a n e:

posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych obejmuje wspomaganie Prezesa Urzędu w zakresie:

1) prowadzenia postępowań i wykonywania czynności w zakresie produktów biobójczych, w szczególności:

a) wydawania, w drodze decyzji, pozwoleń krajowych,

b)  wydawania, w drodze decyzji, pozwoleń na podstawie art. 26 rozporządzenia 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 528/2012”,

c) wydawania, w drodze decyzji, zezwoleń na handel równoległy,

d) wydawania, w drodze decyzji, pozwoleń na obrót produktami biobójczymi,

e) prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych,

f) prowadzenia oceny dokumentacji substancji czynnych złożonej w celu ich zatwierdzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia 528/2012,

g) prowadzenia oceny dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. n rozporządzenia 528/2012,

h) kierowania sprzeciwów do grupy koordynacyjnej zgodnie z art. 35 rozporządzenia 528/2012,

i) wydawania opinii w związku z badaniami naukowymi i rozwojowymi, które mogą się wiązać lub skutkować uwolnieniem produktu biobójczego do środowiska,

j) prowadzenia ewidencji raportów o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami biobójczymi,

k) udzielania informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności w procesie dopuszczania do obrotu produktów biobójczych,

l) przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w art. 65 ust. 3 rozporządzenia 528/2012;

2) współpracy z organami administracji publicznej i instytutami badawczymi,

4) współpraca z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej, Europejską Agencją Leków (EMA), Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), Europejskim Dyrektoriatem do spraw Jakości Leków (EDQM), właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys wraz z listem motywacyjnym – własnoręcznie podpisane,
 2. kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie wykształcenia wyższego,
 3. kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie co najmniej trzy letniego zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 ogłoszenia (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji - do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – własnoręcznie podpisane,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane,
 7. oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633, z późn. zm.) – własnoręcznie podpisane,
 8.    kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 742 z późn. zm.) – własnoręcznie podpisane.
 1. Inne dokumenty i oświadczenia jeżeli są w posiadaniu kandydata:
  1. kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym – dotyczy kandydatów, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691),
  2. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania pożądanego w zakresie znajomości języka angielskiego lub oświadczenie kandydata potwierdzające ich spełnianie – własnoręcznie podpisane.

Wyżej wymienione elementy zgłoszenia kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 ogłoszenia, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa w Kancelarii Głównej albo nadsyłać pocztą na adres:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

 z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA URZĘDU

DO SPRAW PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH”

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 16.12.2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgłoszenia nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w zgłoszeniach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia, będzie skutkował tym, iż takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

5. Informacja o metodach i technikach naboru:

proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów:

1) weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów polegającej na sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz przepisów prawa, w tym w szczególności z postanowień art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2258 z późn.zm.),

2) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikację formalną, która ma na celu ocenę doświadczenia zawodowego kandydata, sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Wiceprezesa Urzędu do spraw Produktów Biobójczych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności określonych w art. 3 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2258 z późn.zm.), oraz sprawdzenia kompetencji kierowniczych kandydata.

 

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
środa, Listopad 23, 2022 - 12:48