Zamówienia Publiczne

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version


W postępowaniach o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W tym celu Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako zamawiający, poczynając od 1 lutego 2020 roku udostępnia wykonawcom platformę zakupową e-Zamawiający pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl. Aktywne uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia za pośrednictwem ww. platformy wymaga od wykonawcy posiadania na platformie indywidualnego konta, które utworzył wcześniej albo utworzy uwzględniając co najmniej 2-dniowe wyprzedzenie w stosunku do upływu terminu składania ofert w danym postępowaniu. Założenie i utrzymanie konta BASIC, wymaganego do korzystania z platformy jest bezpłatne. Instrukcje przeznaczone dla Państwa jako wykonawców, w tym dotyczące zakładania konta i logowania się na platformie, znajdują się w strefie publicznej w plikach zamieszczonych pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=urpl&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia oraz zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez konieczności zakładania konta wykonawcy i logowania się na platformie. Wykonawca przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się wykonawcy na platformie, poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy i jej funkcjonalności proszę kontaktować się z producentem i administratorem platformy, którym jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, telefonicznie we wszystkie dni robocze w godz. 9:00-17:00 na numer 22 257 22 23 lub pocztą elektroniczną na e-mail oneplace@marketplanet.pl albo info@marketplanet.pl

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówienia (ustawowych), a także o procedurach regulaminowych (pozaustawowych), które obejmują zapytania ofertowe oraz zamówienia na usługi społeczne, są również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne, w odpowiednich zakładkach i folderach powiązanych z Menu, dotyczących danego postępowania lub innej procedury udzielenia zamówienia.


 

 

Opublikowany przez:
urpl
Data publikacji:
czwartek, Listopad 19, 2015 - 15:08