Ogłoszenie 77865 Młodszy specjalista ds. ewidencji księgowej dochodów i wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Finansowo-Księgowym

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Ogłoszenie nr 77865

Data ukazania się ogłoszenia: 06.05.2021 r.

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw: ewidencji księgowej dochodów i wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa
 

ADRES URZĘDU:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa


WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji księgowej i ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie
  z zasadami i postanowieniami wynikającymi z zarządzenia Prezesa Urzędu w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
  w szczególności: not księgowych, not odsetkowych, przypisów opłat rocznych, kosztów upomnień, zaangażowania rachunków lub faktur sprzedażowych
 • Uzgadnianie i rozliczanie kont przed sporządzeniem projektu sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Rozksięgowywanie przypisu na należność główną i odsetki
 • Analiza zapisów księgowych na poszczególnych kontach należności dochodów budżetowych,
  rozliczanie – parowanie kwot, wyjaśnianie opłat z kontrahentami
 • Analiza kont na koniec roku obrotowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie wstępnego projektu sprawozdania budżetowego z zakresu realizacji planu dochodów i wydatków należności i zobowiązań jak również pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • dobra znajomość komputera (MS Office)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o podatku od towarów
  i usług VAT
 • znajomość rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • znajomość rozporządzenia MF w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  i samorządowych zakładów budżetowych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP
 • znajomość przepisów dotyczących kosztów egzekucji, prowizji, odsetek
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, skrupulatność, łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość
 • kurs w zakresie księgowości

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl
  w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 17 maja 2021 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Aleje Jerozolimskie 181 C,
02-222 Warszawa
z podaniem numeru ogłoszenia: 77865

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, adres: Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa („Urząd”),

2) w Urzędzie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@urpl.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po jej zakończeniu,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Metody i techniki naboru:

I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/kandydata,

II etap – test sprawdzający wiedzę kandydatki/kandydata - test mieszany

metoda sprawdzenia znajomości języka obcego:

- wywiad w języku polskim na temat stopnia znajomości języka angielskiego

III etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem.

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są do kolejnego etapu o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 49-21-143

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
środa, Maj 5, 2021 - 15:38