Ogłoszenie 76623 Młodszy Specjalista ds. dochodzenia należności z tytułu opłat statutowych w Wydziale Weryfikacji Opłat Statutowych w Biurze Finansowo-Księgowym

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Ogłoszenie nr 76623

Data ukazania się ogłoszenia: 02.04.2021 r.

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

młodszy specjalista
ds. dochodzenia należności z tytułu opłat statutowych

w Wydziale Weryfikacji Opłat Statutowych w Biurze Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa
 

ADRES URZĘDU:

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
ALEJE JEROZOLIMSKIE 181 C
02-222 WARSZAWA


WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie analiz w zakresie dochodów budżetowych na podstawie danych otrzymanych z pomocniczych rejestrów operacyjnych oraz analizowanie stanu należności z tytułu nieopłaconych not odsetkowych naliczonych od nieterminowo wniesionych opłat rocznych,
 • Naliczanie odsetek z tytułu dokonania nieterminowych płatności za opłaty roczne produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, wystawianie not odsetkowych i tytułów egzekucyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją nieopłaconych przez podmioty odpowiedzialne not,
 • Prowadzenie baz danych Wydziału dot. należności,
 • Podpinanie rachunków bankowych kontrahentów do otrzymanych i wysyłanych płatności,
 • Przygotowywanie dla podmiotów odpowiedzialnych zestawień potwierdzających wpływ na rachunek bankowy Urzędu otrzymanych środków finansowych związanych z działalnością statutową,
 • Wyjaśnianie z komórkami organizacyjnymi, podmiotami odpowiedzialnymi oraz bankami skomplikowanych i złożonych spraw dotyczących należności z tytułu opłat statutowych,
 • Przygotowywanie korespondencji w języku polskim i angielskim do komórek organizacyjnych Urzędu oraz podmiotów odpowiedzialnych wnoszących opłaty statutowe.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Systematyczność w pracy
 • Dokładność
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na podobnym stanowisku w księgowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 9 kwietnia 2021 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Aleje Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia: 76623

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, adres: Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa („Urząd”),

2) w Urzędzie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@urpl.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po jej zakończeniu,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Metody i techniki naboru:
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap – test sprawdzający wiedzę kandydatki/kandydata:
- test mieszany,
III etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem, w tym rozmowa prowadzona w języku angielskim.

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na test, o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Kandydatki/kandydaci, które/którzy uzyskały/uzyskali wymagane minimum punktów (50%) z testu zapraszane/zapraszani są do udziału w kolejnym etapie naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 492 11 43.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
piątek, Kwiecień 2, 2021 - 08:41