87643 - Młodszy specjalista w Wydziale Rejestracji, Importu Równoległego i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Departamentu Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Ogłoszenie nr 87643

Data ukazania się ogłoszenia: 16.11.2021 r.

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Młodszy specjalista w Wydziale Rejestracji, Importu Równoległego i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Departamentu Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa
 

ADRES URZĘDU:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
Aleje Jerozolimskie 181 C 
02-222 Warszawa


WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści
się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier
w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Walidacja wniosków i dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego w procedurze narodowej, weryfikacja prawidłowości opłaty wniesionej przez podmiot odpowiedzialny, przekazywanie dokumentacji do oceny merytorycznej oraz przygotowywanie projektów zawiadomień/wezwań Prezesa oraz pism informacyjnych/decyzji/postanowień.
 • Walidacja wniosków i dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego, weryfikacja prawidłowości opłaty wniesionej przez sponsora, przekazywanie dokumentacji do oceny merytorycznej oraz przygotowywanie projektów decyzji.
 • Walidacja wniosku i dokumentacji dołączonej do wniosku w zakresie importu równoległego produktu leczniczego weterynaryjnego, weryfikacja prawidłowości wniesionej opłaty, przekazywanie dokumentacji do oceny merytorycznej oraz przygotowywanie projektów zawiadomień/wezwań Prezesa oraz pism informacyjnych/decyzji/postanowień.
 • Prowadzenie baz danych dotyczących prowadzonych postępowań.
 • Prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.
 • Wnioskowanie do Departamentu Inspekcji o dokonanie kontroli zgodności badania klinicznego z Dobrą Praktyką Kliniczną Weterynaryjną.
 • Przyjmowanie, walidacja i przekazywanie do oceny (jeśli dotyczy) wniosków i dokumentacji dołączonej do wniosku o zmianę złożoną w trakcie procedury dopuszczenia do obrotu.
 • Przygotowywanie korespondencji do krajowych i międzynarodowych instytucji/organów w ramach współpracy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe - lekarz weterynarii lub pokrewne
 • język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz aktów prawnych oraz znajomość wytycznych Unii Europejskich dotyczących produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolności organizacyjne,
 • asertywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • dobra znajomość programów komputerowych (MS Office)
 • komunikatywność,
 • samodzielność i inicjatywa.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji - do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 listopada 2021 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
  Aleje Jerozolimskie 181 C 
  02-222 Warszawa 
  z podaniem numeru ogłoszenia 87643

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, adres: Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa („Urząd”),

2) w Urzędzie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@urpl.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po jej zakończeniu,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

 

Metody i techniki naboru:

I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,

II etap - test sprawdzający wiedzę kandydata - jednokrotnego wyboru,

- metoda sprawdzająca znajomość języka obcego:

- test pisemny sprawdzający znajomość języka angielskiego,

III etap – rozmowa z kandydatką/kandydatem.

Inne informacje:

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na test, o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.

Kandydatki/kandydaci, które/którzy uzyskały/uzyskali wymagane minimum punktów (50%) z metody sprawdzającej znajomość języka angielskiego oraz testu wiedzy zapraszane/zapraszani są do udziału w kolejnym etapie naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 492 13 54.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Listopad 16, 2021 - 15:16