(19/2020) Dostawa/sprzedaż 4 szt. dysków SSD przeznaczonych do macierzy dyskowej

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zwane dalej "postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem przepisów rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.) dalej "rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów", a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320, ze zm.) dalej "rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej". 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/19849/details (dalej „platforma”). Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SIWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
czwartek, Listopad 19, 2020 - 14:07