(15/2020) Dostawa i wdrożenie systemu wirtualizacji stacji roboczych oraz usługi w zakresie wsparcia technicznego tego systemu

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zwane dalej "postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem przepisów rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.) dalej "rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów", a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320, ze zm.) dalej "rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej". 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/18378/details (dalej „platforma”). Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SIWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

W następstwie pytania/wniosku zgłoszonego przez wykonawcę w dniu 21 października br.: Czy zamawiający dopuści wykonawcę posiadającego doświadczenie który wykonał w okresie po 21 października 2017 r. co najmniej jedną dostawę systemu wirtualizacji stacji roboczych (ponad 5000 szt. urządzeń) wraz z wdrożeniem tego systemu? zamawiający udziełił nastepujących wyjaśnień:

Zamawiający podtrzymuje warunek ustalony łącznie w pkt 2.a,b SIWZ. Wskazania dot. wsparcia w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu są zamieszczone w pkt 3.7 SIWZ. Dopuszczalne jest także złożenie oferty wspólnej, np. przez konsorcjum, którego uczestnicy łącznie/kompletnie spełniają warunki określone w pkt 2.a,b SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

W następstwie wniosków skierowanych przez wykonawców w dniu 22 października br. zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27 października br. (wtorek) godz. 10:00. Do tego czasu mogą Państwo zmodyfikować albo wycofać złożoną (ewentualnie) ofertę.

Zmiany zostały ujawnione w pliku "20201022 SIWZ_aktualizacja" oraz "20201022 formularze_załączniki nr 1-4 do SIWZ_aktualizacja zał. nr 1 do SIWZ". Przy składaniu ofert prosimy stosować zaktualizowany formularz.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
środa, Październik 14, 2020 - 10:31