(04/2020)Dostawa, zainstalowanie, wdrożenie licencjonowanego oprogramowania do obsługi dokumentacji elektronicznej produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych oraz serwisowanie tego oprogramowania w rocznym okresie obowiązywania licencji

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zwane dalej  „postępowaniem”, zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej zwanej „pzp”, oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126, ze zm.) dalej „rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów” oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320, ze zm.) dalej „rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej. 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/13671/details (dalej „platforma”). Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SIWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

UWAGA: przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24 kwietnia 2020 r. godz. 10:00.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
czwartek, Kwiecień 9, 2020 - 14:45